• Productexperts uit de zorg
  • Persoonlijke klantenservice
  • Meer dan 5 jaar expertise in medisch materiaal
  • Compleet assortiment meer dan 2.000 producten

KliniMed Algemene Voorwaarden

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Leverancier: Klinimed B.V.gevestigd en kantoorhoudend te Haarlem.

Klant: de wederpartij van leverancier, degene met wie koopovereenkomsten tot levering van zaken en/of diensten worden afgesloten;

Overeenkomst of contract: de overeenkomst tussen leverancier en klant.Toepassingsgebied

1.1

Voor alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze worden door de toekenning, door het afsluiten van de overeenkomst of door het aannemen van de levering aanvaard. Afwijkende voorwaarden, zowel van de koper als van de leverancier die wij niet uitdrukkelijk aanvaarden, zijn voor ons niet bindend ook wanneer wij deze niet nadrukkelijk tegenspreken.

1.2

Onze voorwaarden zijn ook van toepassing voor komende transacties, een uitdrukkelijke overeenkomst is hier niet vereist.

 
2.

Aanbiedingen/Sluiten van een contract

2.1

De aanbiedingen van Klinimed b.v. gelden voor personen, instellingen, instanties en bedrijven die de producten beroepsmatig toepassen.

2.2

Onze aanbiedingen zijn - voor zoverre niet uitdrukkelijk anders overeengekomen - vrijblijvend.

2.3

Onze internetshop is in juridische zin geen aanbieding. Contracten komen eerst door de bestelling van de klant en onze schriftelijke opdrachtbevestiging of door levering van de waren tot stand.

2.4

Voor alle aanbiedingen, kostenberamingen, tekeningen enz. is ons auteursrecht van toepassing en mag niet aan onbevoegde derden toegankelijk gemaakt worden. Bij schending van deze verplichting behouden wij het recht voor om aanspraken op schadevergoeding en nalatigheid te doen gelden.


3.

Prijzen

3.1

De genoemde prijzen zijn in euro en netto exclusief de op het moment van de levering in het land van de ontvanger geldende BTW. De BTW wordt in onze rekeningen apart vermeld.
In landen buiten de EU kunnen extra invoerrechten geheven worden.

 

3.2

 

Leverancier mag ten alle tijden prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.


 
4.

Leverings- en verzendkosten

4.1

Onze actueel geldige verzendkosten bedragen voor orders onder de € 300,00 exclusief btw een bedrag van € 6,75 exclusief btw. Boven de €300,00 is levering franco huis. Spoedzendingen en bijzonder grote volumes zijn uitgesloten van bovenstaande verzendkosten. Bovenstaande verzendkosten gelden binnen Nederland. Buiten Nederland gelden nader over een te komen kosten voor vervoer en transport.


4.2

Bij opsplitsing van centraal verstrekte bestellingen aan verschillende verzendadressen geldt de voorafgaande regeling voor ieder verzendadres afzonderlijk en voor ieder adres wordt overeenkomstig de voorafgaande regeling verzendkosten berekend.

4.3

Voor zover volgens Klinimed B.V. niet anders wordt beschreven of met de klant is overeengekomen, leveren wij de transportwaren franco.

4.4

Wij zijn gerechtigd om de levering in gedeelten uit te voeren zonder dat de verzendkosten voor de klant hoger worden.
 

5.

Risico-overgang en aansprakelijkheid

5.1

Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op het moment van de levering aan de transporteur, uiterlijk echter op het moment van het verlaten van ons magazijn, over op de koper.

5.2

Wanneer de producten klaar zijn om verzonden te worden en de verzending ondervindt vertraging door onvoorziene omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn gaat het risico met de ontvangst van de aankondiging dat de zending gereed is over op de koper.

 

5.3

5.3.1

Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een tekortkoming welke leverancier niet kan worden toegerekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:75 BW (overmacht). In ieder geval komen niet voor rekening en risico van leverancier de navolgende omstandigheden: werkstaking binnen het bedrijf van leverancier, zijn leveranciers of transporteurs; overheidsmaatregelen; brand; onlusten; mobilisatie; ziekte in het bedrijf van leverancier, zijn leveranciers, of transporteurs; te late leveranties, ongeacht de reden, door zijn leveranciers of transporteurs, alsmede alle andere voor leverancier in redelijkheid niet te voorziene omstandigheden waarop zij geen invloed heeft.

 

5.3.2

Leverancier is bij schade aan een zaak met een gebrek jegens koper tot niet meer gehouden dan de zaak terug te nemen en door een ander exemplaar te vervangen of de koopprijs te crediteren.

 

5.3.4 Leverancier is jegens klant nimmer aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak of te late leveranties en voor schade door onjuiste adviezen, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier. In het laatstbedoelde geval is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot een bedrag, gelijk aan het factuurbedrag van de gebrekkige zaak.

 

5.3.5 De door leverancier geleverde medische producten voor trainingsdoeleinden zijn niet bedoeld voor gebruik in andere situaties dan oefensituaties met oefenpoppen. Klant vrijwaart leverancier van alle eventuele aanspraken van schade aan zaken en personen bij gebruik van deze oefenmaterialen als deze anders gebruikt worden dan aan gegeven zoals bedoeld in algemene voorwaarden lid 5.3.5

 

5.3.6 Klinimed b.v. is niet aansprakelijk te stellen voor schade van medische producten door ondeskundig gebruik.

 

5.3.7 Indien er een defect in een product bestaat waar leverancier door fabrikant is door geinformeerd dient leverancier klant te informeren over defect zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Indien dit het geval is en door de fabrikant een recall actie wordt ondernomen dan dient klant op eigen kosten de producten terug te sturen tenzij anders gecommuniceerd.

 

5.3.8 Klant vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade aan of door geleverde zaken of personen.

 

5.3.9 Klant dient zich ten allen tijden te houden aan instructies voor gebruik van medische producten volgens de fabrikant tevens met inachtneming van lid 5.3.5 verantwoordelijkheid voor goed gebruik ligt ten allen tijden bij de klant. Klant vrijwaart dan ook Klinimed b.v. van alle eventuele schade en aansprakelijkheid ontstaan door geleverde goederen.


6.

Betalingsvoorwaarden

6.1

Onze rekeningen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de waren zonder aftrek van kortingen betaald te worden. Dit is ook in het geval een deellevering heeft plaatsgevonden. De betaling dient 14 dagen na de eerste levering plaats te vinden.

6.2

Voor de tijdigheid van een betaling is het moment waar het geld op de rekening komt of de bijschrijving op onze bankrekening maatgevend.

6.3

Een levering in gedeeltes geldt als zelfstandige waarde; betaling van de deellevering mag vanwege de nog ontbrekende leveringen niet worden geweigerd.

6.4

Indien de klant in gebreke blijft in de betaling berekenen wij, voor zoverre onze klant handelaar is, een rente van 8% boven het betreffende basispercentage. Rente vanwege te late betaling is  onmiddelijk opeisbaar. Wanneer wij aan kunnen tonen dat wij voor debetsaldi een hoger rentepercentage moeten betalen dan is dit maatgevend. Wij behouden ons het recht voor om een verdergaande schade die door het in gebreke blijven is ontstaan in te vorderen. In het geval onze klant geen handelaar betreft zie 6.5

 

6.5
Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00

 

6.6

In geval een opdracht zicht voortdoet met een financiele waarde hoger dan €5.000,-  inclusief btw. Behouden wij ons het recht voor om te vragen om vooruitbetaling van de gehele orderwaarde of een deel daarvan voorafgaande verwerking en / of levering van uw bestelling.
 
7.

Eigendomsvoorbehoud

7.1

De geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling.

7.2

Indien derden beslag leggen – ook na vermenging of bewerking – alsmede bij ieder door derden uitgaande vermindering van onze rechten aan de voorbehouden goederen dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk te informeren en derden onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te wijzen.

7.3

De klant is herroepbaar gerechtigd om de voorbehouden goederen in kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Iedere andere beschikking in het bijzonder een inpandgeving, overdracht van het onderpand of het afstanddoen door ruil is niet toegestaan. Het recht tot doorgave vervalt ook zonder nadrukkelijke herroeping indien de klant ten opzichte van ons met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft of zijn betalingen stopzet of andere ten opzichte van ons bestaande verplichtingen schendt.

7.4

De vorderingen uit de doorverkoop van de voorhouden goederen worden bij voorbaat door de klant inclusief alle nevenrechten ter hoogte van de ons toekomende vorderingen als onderpand aan ons afgestaan.  Wij nemen bij deze de overdracht aan. De klant is verplicht om op ons verzoek de naam van de derde schuldenaar bekend te maken.

7.5

De koper is tot invordering van de vorderingen uit de doorverkoop van de levering herroepbaar gerechtigd. De automatische incasso vervalt ook zonder nadrukkelijke herroeping indien de besteller zijn betalingen stopzet of zodra hij ten opzichte van ons met zijn verplichtingen in gebreke blijft. De koper dient op ons verzoek onverwijld schriftelijk de derde schuldenaar de overgedragen vorderingen mede te delen en de derde schuldenaar de overdracht te melden.

7.6

De ons conform de voorgaande bepalingen toekomende onderpanden zijn op verzoek van de koper in zoverre vrij te geven indien de te realiserende waarde meer dan 20% de te waarborgen totale vordering van ons overtreft.

 

8.

Teruggave goederen

8.1

Niet gebruikte goederen die in de oorspronkelijke staat verkeren worden door ons binnen 10 dagen zonder opgave van redenen teruggenomen. Dit met in achtneming van de uitzondering hierop in artikel 8.2 Na telefonische aanmelding wordt het door de klant zorgvuldig en breukzeker ingepakte artikel door een pakketdienst opgehaald. Ongefrankeerde aan ons verzonden waren worden door ons niet geaccepteerd. Bij terechte en ordelijke teruggave van de goederen restitueren wij het factuurbedrag verminderd met de verzendkosten, kosten voor verpakking en verzekering en andere onkosten. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor, het te vergoeden bedrag met de achterstallige vorderingen onzerzijds ten opzichte van de klant of met vorderingen uit toekomstige bestellingen te verrekenen. 

8.2

Steriele producten, ondergoed, op maat van de klant gemaakte signalisatie of andere bijzondere bestellingen en op maat van de klant gemaakte producties als ook goederen die geen deel uitmaken van ons aanbod, kunnen niet geretourneerd worden. Inhoudend ook dat artikelen die speciaal voor de klant besteld worden zoals apparatuur niet geretourneerd kunnen worden. Hieronder vallen ook mondmaskers die uit hygiene oogpunt niet retour genomen kunnen worden. Bestellingen ter hoogte van meer dan €10.000,- worden niet retour genomen, tenzij anderzijds overeengekomen is.

 

9.

Reclames

9.1

Indien de overeenkomst voor beide partijen een zakelijke transacties is zijn zichtbare gebreken conform § 377 van het Duitse Handelsgesetzbuch onverwijld, uiterlijk echter binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, terstond na het vaststellen hiervan te reclameren. 
Verpakkingen moeten ogenblikkelijk na levering van de goederen gecontroleerd worden en de hierbij vastgestelde gebreken dienen uiterlijk binnen 7 dagen bij ons gereclameerd te worden. De vastgestelde beschadiging aan de verpakking dient de klant bij levering door de transporteur schriftelijk te laten bevestigen.

9.2

De gereclameerde goederen dienen beschikbaar te blijven voor controle en ordelijk opgeslagen en behandeld te worden.

9.3

Bij terechte en binnen de gestelde termijn gereclameerde goederen herstellen wij de gebreken. Om terugtreden van de overeenkomst, voor zoverre een terugtreden wettelijk niet is uitgesloten of om tot mindering op de koopprijs over te gaan is de koper pas na afloop van een door hem gestelde redelijke termijn ter herstelling van de gebreken gerechtigd tenzij de vaststelling van de termijn conform wettelijke bepalingen overbodig is. 

9.4

Monsters en modellen alsmede gegevens uit onze internetshop geven enkel en alleen de gemiddelde toestand en kwaliteit van de goederen weer. De in de handel gebruikelijke of dragelijke afwijkingen van de geleverde goederen zijn geen gebreken en kunnen niet gereclameerd worden, tenzij anders overeengekomen. 

10.

Overmacht, stakingen enz.

10.1

Wanneer wij in het geval van overmacht of andere onvoorziene, buitengewone omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld – bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, ambtelijke maatregels, bij leveringsproblemen, vertraging in de aanlevering van belangrijke materialen enz. – ook wanneer deze zich bij de voorleverancier voordoen – verhinderd zijn om tijdig onze verplichtingen na te komen wordt de met ons afgesproken levertermijn overeenkomstig verlengd. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw bestelling eenzijdig te wijzigen in geval producten door leveringsproblemen niet leverbaar zijn. Wij zullen ten allen tijden proberen om de bestelling dan zodanig te wijzigen dat eventueel niet leverbare producten vervangen worden door een vergelijkbaar equivalent, zodat de klant zo min mogelijk hinder ondervindt. 

10.2

Wanneer door de genoemde omstandigheden de levering onmogelijk wordt, zijn wij van de leveringsverplichting ontslagen. Hetzelfde geldt bij onaanvaardbaarheid. Wij kunnen ons hier slechts op beroepen wanneer wij de klant resp. de afnemer onverwijld over voorgenoemde omstandigheden informeren. Indien de voorgenoemde omstandigheden langer dan 3 maanden duren zijn wij gerechtigd om van de overeenkomst terug te treden. Een deellevering die al heeft plaatsgevonden geldt als zelfstandige waarde

10.3

In het geval van voorgenoemde omstandigheden komt de klant ten opzichte van ons geen verregaande rechten, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding toe. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet, voor zoverre ons opzet, grove nalatigheid of geringe schending van de contractuele plicht ten laste valt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien niet bij verwondingen van het lichaam of van de gezondheid.

 

11.

Bescherming van de persoonsgegevens

11.1

Wij slaan de cookies en bestelgegevens van de klanten op en gebruiken deze voor de afwikkeling van de zakenrelatie. Een doorgeven van gegevens aan geselecteerde partners voor reclamedoeleinden enz. gebeurt alleen onder strenge inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

 

11.2 

Door een bestelling te plaatsen bij Klinimed B.V. geeft u ons toestemming om uw email gegevens te gebruiken voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief voor reclame doeleinden.

 

12.

Plaats van levering en de bevoegde rechtbank

12.1

Plaats van levering voor alle verplichtingen uit de contractuele overeenkomst is Trier.

12.2

Voor zoverre de klant handelaar is of wanneer er andere voorwaarden van § 38 ZPO (Zivilprozessordnung = Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) existeren is voor alle geschillen uit de rechtsverhouding, inclusief uitsluitend Trier als bevoegde rechtbank overeengekomen. Dit geldt ook voor geschillen die het tot stand komen en de geldigheid van de overeenkomst betreffen.

 

13.

Toepasselijk recht

13.1

Voor bestellingen, leveringen en alle geschillen uit de contractuele overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht, zoals het voor zaken tussen binnenlanders in het binnenland geldt, van toepassing.

 

 

14.

Auteursrechten

14.1

De teksten, vormgeving en de rangschikking van de afbeeldingen van de internetshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren hiervan zonder de vereiste toestemming door onze firma is niet toegestaan.

 

15.

Gedeeltelijke nietigheid

15.1

Indien één of meerdere van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of ineffectief zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Het ineffectieve bepaling is in dit geval te vervangen door een effectieve, die met de ongeldige bepaling vervolgd economisch doel het dichtst komt.

 

16.

Consumenten arbitrage EU-verordening nr. 524/2013

16.1

Volgens de EU-verordening nr. 524/2013 over de online geschillenbeslechting in consumentenzaken is vanaf de 9 januari 2016 voor consumenten de mogelijkheid bestemd, conflicten met ondernemers in samenhang met online koopovereenkomsten of online dienstverleningscontracten buitengerechtelijk via een online platform (OS-platform) te beslechten. Dit platform is opgezet door de Europese Commissie en inzonderheid op de portaalsite “uw Europa“(http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) beschikbaar gesteld. Bereikt u het platform direct onder: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Let op: Volgens de Europese Commissie is het OS-platform voor de consumenten vanaf 15 februari 2016 bereikbaar.

Ons emailadres is: [email protected]

Klinimed b.v.

Tappersweg 8K

2031 ET Haarlem

 

Telefoonnummer: 085-7441446

review customer

Review

"Je zoekt een betrouwbare leverancier nou dan zit je hier goed. Je wordt gebeld als er dingen niet geleverd kunnen worden, er worden alternatieven aangeboden en zeker in deze tijd is dat heel fijn als een groothandel met je meedenkt. We zijn nu voor de kliniek bezig met een maatwerk assortiment en ze helpen me zelfs met inventarisatie van wat ik allemaal heb liggen. Helemaal top dit! Wat zoek je nog meer." - Iris

Nieuwsbrief